Algemene Voorwaarden

Definities

 • Contractant: de ouder / verzorger van de leerling of degene die de overeenkomst met Het Studielokaal sluit. 
 • Leerling: elke natuurlijke persoon die de diensten van Het Studielokaal afneemt.
 • Kosten: deze staan vermeld op de website www.studielokaal.nl.
 • Totstandkoming van de overeenkomst: de overeenkomst komt tot stand na ontvangst van het aanmeldingsformulier door Het Studielokaal of afname van de leerling van een dienst

Algemeen

 • Contractant zorgt voor het aanleveren en tijdig wijzigen van de juiste gegevens t.b.v. de facturatie en contact.
 • Opdrachtgever geeft Het Studielokaal het recht tot inzage in het leerlingvolgsysteem (veelal Magister) van de school.

Tarieven

 • Onze tarieven zijn te vinden op www.studielokaal.nl.
 • Onze tarieven kunnen wijzigen. Deze zullen, indien van toepassing, met ingang van het nieuwe schooljaar worden ingevoerd.
 • In geval de leerling met de huiswerkbegeleiding start lopende een kalendermaand, dan wordt voor deze eerste maand het tarief als volgt berekend:
 • start in dag 1 t/m 7 van de kalendermaand: 100% van het maandtarief
 • start in dag 8 t/m 14 van de kalendermaand: 75% van het maandtarief
 • start in dag 15 t/m 21 van de kalendermaand: 50% van het maandtarief
 • start in dag 22 t/m einde van de kalendermaand: 25% van het maandtarief

Betalingen

 • Betalingen geschieden via automatische incasso. Bij aanmelding geeft contractant een doorlopende digitale SEPA machtiging tot automatische incasso af.
 • Indien bij aanmelding het technisch niet lukt om een digitale machtiging af te geven, dan ontvangt contractant per email een SEPA machtigingsformulier dat ingevuld en ondertekend retour gezonden dient te worden.
 • Zonder SEPA machtiging kan er niet gestart worden met het afnemen van onze diensten
 • Voor onze diensten ontvangt contractant per email een factuur waarop te lezen is wat het af te schrijven bedrag zal zijn, van welke bankrekening het afgeschreven zal worden en wat ongeveer de datum van afschrijving zal zijn.
 • Voor de huiswerkbegeleiding zal de automatische afschrijving rondom de 10e van de maand plaatsvinden.
 • Bij onvoldoende saldo op de rekening (stornering) ontvangt contractant een mailbericht met het verzoek de betaling handmatig, binnen enkele dagen, op onze rekening over te maken. Ingeval de betaling na het verstrijken van deze betalingsperiode niet ontvangen is, zal / zullen de dienst(en) per einde van de maand worden gestopt.
 • Het Studielokaal zal dan de incasso aan derden uit te besteden, waarbij bijbehorende incassokosten verbonden zijn.

Huiswerkbegeleiding

 • Leerlingen dienen zich aan de regels van Het Studielokaal te houden. 
 • Is dit niet het geval dan kan er een schorsing of beëindiging van de overeenkomst plaatsvinden.
 • In geval de leerling door ziekte of andere dwingende omstandigheden een middag mist, dan bestaat de mogelijkheid deze middag in te halen, onder de voorwaarde dat er plek is tijdens betreffende, voorgestelde, inhaalmiddag. Dit geldt enkel voor een gehele, gemiste, middag en is niet van toepassing op een deel van een gemiste middag. Een gemiste middag kan enkel ingehaald worden binnen twee weken na de gemiste middag. Gemiste middagen kunnen enkel ingehaald worden lopende het lidmaatschap van de leerling. 
 • Tijdens schoolvakanties en feestdagen is Het Studielokaal gesloten. Voor eventuele andere dagen wordt u vooraf op de hoogte gesteld.
 • De duur van de overeenkomst: de overeenkomst voor de huiswerkklas wordt aangegaan tot wederopzegging per e-mail. Hierbij dient rekening gehouden te worden met een opzegtermijn. De opzegtermijn bedraagt één volle kalendermaand, ingaande per einde van de maand waarin de opzegging door ons is ontvangen. Opzeggen kan enkel geschieden middels een email aan de coördinator of tutor.
 • Het minderen van het aantal dagen per week kan per einde van de maand. Het minimum aantal dagen per week is twee. U dient dit kenbaar te maken middels een email aan de coördinator of tutor. Per einde van het schooljaar wordt het abonnement van elke leerling automatisch verlengd. Hier is geen nieuwe aanmelding door de opdrachtgever voor nodig. Indien u de huiswerkklas niet wenst te continueren in het nieuwe schooljaar kunt u dit kenbaar maken via een e-mail aan de tutor of coördinator.
 • Het Studielokaal hanteert voor de huiswerkklas vaste maandelijks kosten. Vakanties en andere vrije dagen zijn reeds verrekend in deze vaste maandbedragen, met uitzondering van de zomervakantie. Ook voor de maand juni gelden de volledige, maandelijkse kosten.

Steunlessen

 • Leerlingen dienen zich aan de regels van Het Studielokaal te houden.
 • Is dit niet het geval dan kan er een schorsing of beëindiging van de overeenkomst plaatsvinden.
 • In geval de leerling door ziekte of andere dwingende omstandigheden een middag mist, dan is er in het geval van steunlessen helaas geen mogelijkheid om deze middag in te halen.
 • Ook kan het zijn dat een steunlesdocent een keer uitvalt. In dit geval kunt uw kind, indien er plek is, een dag bij de huiswerkklas terecht om de middag in te halen. Bij een langere tijd aan uitval van steunlessen kunt u contact opnemen met facturen@studielokaal.nl voor een passende oplossing.
 • De duur van de overeenkomst: de overeenkomst voor de steunlessen wordt aangegaan tot wederopzegging per e-mail. Hierbij dient rekening gehouden te worden met een opzegtermijn. De opzegtermijn bedraagt één volle kalendermaand, ingaande per einde van de maand waarin de opzegging door ons is ontvangen. Hetzelfde geldt voor het opzeggen van één steunles bij volgen van meerdere steunlessen. Opzeggen kan enkel geschieden middels een email aan de steunlescoördinator.
 • Per einde van het schooljaar wordt voor elke leerling de overeenkomst automatisch beëindigd. Hier is geen opzeggingshandeling door de opdrachtgever voor nodig.
 • Het Studielokaal hanteert voor de steunlessen vaste maandelijks kosten. Vakanties en andere vrije dagen zijn reeds verrekend in deze vaste maandbedragen, met uitzondering van de zomervakantie. Voor deze dagen is er geen inhaalmiddag mogelijk. Ook voor de maand juni gelden de volledige, maandelijkse kosten.

Bijlessen en Studiecoaching

 • Voor het afnemen van bijlessen zijn er verschillende meer-urenkaarten beschikbaar. Meer-urenkaarten zijn persoonsgebonden en zodoende niet overdraagbaar op een andere leerling. 
 • Meer-urenkaarten (zowel voor bijlessen als voor Studiecoaching) zijn geldig gedurende het schooljaar waarin ze zijn aangeschaft. Aan het einde van het schooljaar zijn eventueel resterende, nog niet gebruikte, uren overdraagbaar naar het volgende schooljaar. Deze, naar het nieuwe schooljaar overgedragen uren, dienen wel voor 1 november te worden gebruikt, anders komen ze te vervallen per 1 november.
 • Restitutie van niet gebruikte uren voor bijlessen of studiecoaching is niet mogelijk.
 • Annuleren van een bijles kan door zowel aan de bijlescoördinator als aan de bijlesdocent / studiecoach een bericht te sturen. In geval de afmelding minstens 24 uur voorafgaand aan de bijles wordt geannuleerd, dan worden er geen kosten in rekening gebracht. Bij latere afmelding of als de leerling niet komt opdagen, worden de kosten wel in rekening gebracht.

Examentrainingen

 • Examentrainingen worden betaald bij aanmelding van een training via een Ideal betaling. Per school kunnen de tarieven voor een examentraining verschillen, namelijk afhankelijk van de bijdrage die de school levert. In de informatiebrieven aan de leerlingen worden de tarieven genoemd en de kortings- of eigenbijdrageregeling geformuleerd. Examentrainingen kunnen tot zeven dagen voor aanvang van de training worden geannuleerd. De door de ouder / leerling betaalde kosten / eigen bijdrage zal dan minus de in de informatiebrief genoemde administratiekosten worden gerestitueerd. Bij een annulering korter dan zeven dagen tot de aanvang van de training zullen geen kosten worden gerestitueerd. Annuleren van een training kan worden gedaan middels een email aan examentrainingen@studielokaal.nl.